Vlastnosti a funkce elektronických slovníků Lexicon 7

1. Kde najdu přehled funkcí slovníků Lexicon 7?
Veškeré funkce jsou popsány v nápovědě aplikace, která je členěná podle jednotlivých témat. Hlavní okno zobrazíte stiskem klávesy F1 nebo kliknutím na symbol otazníku v pravém horním roku. Můžete si také přečíst popis slovníků Lexicon 7.

2. Je možné si slovník Lexicon 7 vyzkoušet?

7download.png (40 KB)Ano, demoverzi libovolného slovníku je možné stáhnout na act.lingea.eu. Slovníky lze vyhledávat podle jazyka a typu aplikace, jsou k dispozici pro operační systémy Windows, macOS a Linux. Po nainstalování aplikaci spustíte pomocí zástupce nebo přímo pomocí souboru Lexicon.exe. Jedná se o plnou verzi slovníku funkční 30 dní od instalace. Aktuální počet dní hlásí okno System information (v Lexiconu klikněte vpravo nahoře na informační "i" a poté v okně O programu v záhlaví ještě na další informační "i") v podobě Trial xx, kde xx je počet dní, po které bude slovník ještě fungovat. 

3. Jaké výhody má registrace a jak se provádí vytvoření nového uživatelského účtu?
Účet založíte zde nebo na act.lingea.eu (tlačítko Nová registrace). Po registraci na zadanou e-mailovou adresu přijde potvrzovací zpráva s přihlašovacími údaji. Registraci dokončíte kliknutím na aktivní odkaz ve zprávě. Na účet se přihlásíte zadáním loginu nebo svého e-mailu a hesla.

Registrací získáte slevu 15 % na nákup dalších elektronických i knižních titulů. Při vyplňování objednávky se přihlaste na účet a sleva bude automaticky odečtena. Zároveň budete mít kompletní přehled o všech zakoupených slovnících a aktivacích. Na účtu budete mít uloženy i konkrétní produktové klíče, takže je pro příští aktivaci (např. na novém počítači) budete mít okamžitě po ruce.

4. Mohu si nainstalovat zakoupený slovník i na druhý počítač? 
Ano, v rámci jedné licence můžete mít slovník nainstalovaný na dvou svých počítačích (např. stolní PC a notebook).

5. Fungují slovníky i na počítačové síti? Jak probíhá instalace?
Slovníky Lingea Lexicon 7 lze provozovat na síti, kdy jsou aplikace i data slovníků nainstalovány na serveru a uživatelské stanice z něj slovníky pouze spouštějí. Pro instalaci na klientská PC je možné použít tzv. síťovou instalaci neboli bezobslužný program, což je skript, který se vloží do startovacího profilu klientského PC (při spuštění zapíše potřebné informace do registrů a nainstaluje např. zástupce aplikace). 
Instalace slovniků na server:
Jednotlivé slovníky postupně nainstalujte do sdílené složky na server, v okně instalace zvolte typ Instalace na server.
Do podadresáře data/ nakopírujte námi zaslaný aktivační klíč, který zpřístupní zakoupené varianty slovníků.
Instalace na klientské stanice:
Instalace se provádí spuštěním programu netinst.exe na klientském PC. Program se standardně nacházi na serveru v podadresáři syst/. Netinst.exe zaregistruje stanici na serveru, připojí všechny slovníky, nainstaluje dostupné pluginy a vytvoří zástupce na Ploše i v nabídce Start.

6. Kde naleznu informace o tvarosloví daného hesla (např. minulýbudoucí či průběhový čas)?
7sehen.png (8 KB)Tvaroslovné tabulky vyhledaného hesla zobrazíte stiskem klávesy F7 nebo kliknutím na ikonu s klíčkem act(vpravo od hesla nebo dole na liště). Je-li tato položka menu neaktivní (tzv. zašeděná), dané heslo tvaroslovnou tabulku nemá. Tabulky tvarosloví objahují přehled všech morfologicky příbuzných tvarů daného slova. Zjistíte, jak se dané sloveso časuje, jak se podstatné nebo přídavné jméno skloňuje nebo jak se správně stupňují příslovce. Dozvíte se i názvy jednotlivých časů, typ zájmen a číslovek. U sloves jsou uvedené celé tvary v zadaném čase a způsobu včetně osobních zájmen a případných pomocných sloves.

7. Jaký je rozdíl mezi heslem, významem a překladem?
LX7run.png (61 KB)
Přeložené heslo může mít několik významů  (např. run přeloženo ve smyslu 1. běžet 2. řídit...) a jednotlivé významy (např. hesla run) mohou mít několik překladů (např. v prvním významu má heslo run dva překlady - běžet, utíkat). Významy jsou řazeny podle frekvence. 

V okně s překlady hesla najdete také výslovnost, morfologické informace a příklady. Kromě nich se v záložkách (kartách) zobrazují i odvozená slova s heslem související:  
  - Významy: synonyma a antonyma, tematické okruhy (lekce)
  - Tvary: odvozená slova (předpony, přípony, frázová slovesa)
  - Kolokace: složeniny či slovní spojení
  - Okolí: abecední okolí hesla
Způsob zobrazení seznamů těchto příbuzných slov lze nastavit v dialogu Možnosti programu (ikona ozubeného kolečka vpravo nahoře) - Odkazy. 

8. Jakou odbornou slovní zásobu najdu v Lexiconu?
Lexicon obsahuje řadu odborných termínů a frází, jejich počet závisí na tom, kterou verzi slovníku máte. Nejbohatší slovní zásobu obecně má slovník Platinum, dále jsou k dispozici také slovníky odborné (ekonomický, technický), které se speciálně zaměřují na slovní zásobu, obraty, slovní spojení z daného oboru. Odborné termíny jsou označeny pomocí oborových příznaků (např. ekon., mat., výp., hud., ling. ap). Uvedeny jsou také příznaky stylové (hovor., kniž., přen. vulg. ap.). Hesla z konkrétního oboru můžete také přímo zobrazit s použitím rozšířeného hledání (CTRL+G). Tabulku používaných zkratek a další informace najdete zde

9.  Okně překladů se mi zobrazují informace, jako Vtqqn, ... Jaký mají význam? 
Jednotlivé významy naleznete v níže uvedené tabulce:
Zkratka Význam Překlad
N noun = substantivum podstatné jméno
Adj adjektivum přídavné jméno
Pron pronomen zájmeno
Num numerale číslovka
V verbum sloveso
Vt verbum tranzitivum přechodné sloveso
Vi verbum intranzitivum nepřechodné sloveso
Adv adverbium příslovce
Prep prepozice předložka
Konj konjunkce spojka
Part partikule částice
Int interjekce citoslovce
f femininum ženský rod
m maskulinum mužský rod
n neutrum střední rod
inv invariant nesklonný tvar slova
qqn quelqu'un (ně)kdo (ve valencích)
qqch quelque chose (ně)co (ve valencich)

Přehled všech zkratek pro konkrétní jazyky najdete zde: angličtina, němčina, francouzština, italština a španělština.

10. Instalace národní klávesnice pro daný jazyk není možná. Mohu i přesto nějak vyhledávat hesla s diakritikou?
Ve slovníku lze vyhledávat hesla s diakritikou bez nutnosti mít nainstalovánu klávesnici s příslušným jazykem. Stačí, když ve vyhledávacím poli použijete pro zápis znaků s diakritikou následující transkripci:

Zápis Popis Pro znaky
\`a obrácená čárka nad a e i o u
\'a normální čárka nad a c e g i l n o r s u y z
\^a stříška nad a c e g h i j o s u w y
\~a vlnka nad a i n o u
\:a dvě tečky nad a e i o u y
\-a proužek nad a e i o u
\.c tečka nad c e g i z
\"c háček nad c d e l n r s t z
\"a kroužek nad a u
\+a oblouček nad a e g i o u
\,c ocásek pod vlevo c g k l n r s t
\,a ocásek pod vpravo a e i u
\_d přeškrtnutí d h l o t
\@a speciální a d i k n o s y (např. a pro ligaturu 'ae', i pro ligaturu 'ij', o pro ligaturu 'oe', s pro 'ostré s' atp.)
např. kůň = k\"u\"nžlutý = \"zlut\'yüber = \:uber.
pozn. Francouzské a španělské slovníky jsou schopny heslo (na cizojazyčné straně) vyhledat i v případě, že bylo zadáno bez diakritiky.

11. Lze ovládat slovník pomocí klávesových zkratek?
Ano, kompletní seznam zkratek najdete v nápovědě programu (F1) nebo v následující tabulce:

CTRL + C Kopírovat text do schránky Windows
CTRL + V Vložit text ze schránky Windows
CTRL + F Zobrazit okno pro vyhledávání hesel
CTRL + T Zobrazit okno Vlastní témata
CTRL + W Přehrát výslovnost
CTRL + G Zobrazit okno Rozšířené hledání
CTRL + U Zobrazit okno Uživatelský slovník
CTRL + A Přidání hesla k tématu
CTRL + S Standardní zobrazení okna Lexiconu
CTRL + M Zobrazit okno Učení
ALT + šipka doleva Zpět v historii vyhledaných hesel
ALT + šipka doprava Vpřed v historii vyhledaných hesel
ALT + šipka nahoru Předchozí heslo z okna Výsledek dotazu
ALT + šipka dolů Další heslo z okna Výsledek dotazu
ALT + Num 5 Přepnutí směru překladu (klávesa NumLock nesmí svítit)
SHIFT + šipka doleva Předchozí záložka (v levém horním okně odkazů)
SHIFT + šipka doprava Následující záložka (v levém horním okně odkazů)
 
F1 Nápověda
F5 přepínání aplikace (standard, mini, vlastní)
F6 přepínání zobrazení hesla (podrobné, mini, vlastní)
F7 zobrazení tabulek tvarosloví
F8 výslovnost
F9 přehled gramatiky (pokud je k dispozici)
SHIFT + F1 Kontextová nápověda
ALT + F4 Ukončení programu 
Levé tlačítko myši Označení textu
Pravé tlačítko myši Zobrazení kontextového menu
ALT + levé tlačítko myši Náhled na slovíčko

 12. Je možné mezi kartami Významy, Tvary a Kolokace přepínat pomocí klávesnice? 

7významy.png (3 KB)Pohybování po záložkách Významy, Tvary, Kolokace, ... realizujete pomocí klávesnice tak, že podržíte klávesu CTRL a poté stisknete šipku doleva nebo doprava. Aby bylo přepínání v daném okně funkční, musí v něm být nastaven tzv. focus (aktivní zvýraznění modré). 

 

13. Při spuštění se u slovníku zobrazují informace, že má jen polovinu deklarovaných hesel.
Informace o počtu hesel se zobrazuje pro každý směr slovníku zvlášť. Kliknutím na ikonu Směr překladu (vpravo pod zadávacím polem) se zobrazí informace o početu hesel pro opačný směr slovníku. Součet těchto čísel dává námi deklarovaný počet. 

Technická podpora je k dispozici v pracovní dny od 8.30 do 16.30 na telefonu +420 541 233 160 nebo na e-mailu podpora@lingea.cz.