Všeobecné obchodní podmínky pro on-line obchod (e-shop) společnosti Lingea

Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou vydané ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) jak pro fyzické osoby (včetně spotřebitelů), tak pro právnické osoby (dále jen „VOP“). Účelem těchto VOP je vymezit rozsah a podmínky vzájemných práv a povinností Lingey a Klienta při zakoupení Produktů prostřednictvím E-shopu Lingey Klientem a poskytnutí dalších souvisejících služeb.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ – VYMEZENÍ POJMŮ PRO ÚČELY TĚCHTO VOP

 • 1.1.
  Lingea: Lingea s.r.o. se sídlem Nálepkova 131, 637 00 Brno, IČ: 25347659, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka C 27662.
 • 1.2.
  Klient: fyzická či právnická osoba, která s Lingeou uzavírá Smlouvu.
 • 1.3.
  Smlouva: smlouva, uzavřená mezi Lingeou a Klientem, a to za pomoci prostředků komunikace na dálku, jejímž předmětem je zejména koupě Produktů Klientem a/nebo jejich poskytnutí či zpřístupnění (podle druhu Produktu) a případně též poskytnutí licence ze strany Lingey Klientovi v závislosti na druhu Produktu a rovněž poskytnutí dalších souvisejících služeb. Smlouva je sjednávána v českém jazyce a na dobu uvedenou (zvolenou) Klientem v objednávce, jedná-li se o poskytnutí a/nebo zpřístupnění Produktů Klientovi, které není jednorázové (tj. např. jednorázová koupě Zboží).
 • 1.4.
  Smluvní strany: souhrnné označení Lingey a Klienta.
 • 1.5.
  Zboží: jedná se o veškeré knihy, hry či sady her a jiné hmotné zboží, které nemůže být Klientovi poskytnuto či zpřístupněno on-line cestou. V případě, že součástí Zboží je poskytnutí a/nebo zajištění přístupu Klienta k On-line produktům a/nebo Off-line produktům, a to i pokud jsou zachyceny na hmotném nosiči (např. poskytnutí přístupového kódu do on-line jazykové školy, dodání CD/DVD s audionahrávkami, elektronickým slovníkem apod.), použijí se na takovou součást Zboží přiměřeně ustanovení těchto VOP zejména co se týče ochrany autorských práv a případné důsledky z toho vyplývající.
 • 1.6.
  On-line produkt(y): produkty, které mohou být reálně používány pouze prostřednictvím a za použití elektronických zařízení, a to za použití sítě internet; jedná se např. o slovníky a další produkty a služby přístupné pouze on-line přes Uživatelský účet, produkty on-line jazykové školy, on-line technologickou službu překladače, korektoru překlepů a syntézy řeči.
 • 1.7.
  Off-line produkt(y): produkty, které mohou být reálně používány pouze prostřednictvím a za použití elektronických zařízení, za předpokladu, že je Klientovi umožněno „stažení“ těchto produktů do elektronických zařízení tak, že je možné jejich užití i bez přístupu k síti internet; jedná se např. o e-knihy, slovníky pro užívání v off-line aplikaci a jiné produkty. Off-line produkty a On-line produkty na jiných místech těchto VOP společně také jen jako „digitální obsah“.
 • 1.8.
  Produkt(y): jedná se o souhrnné označení pro Zboží, On-line produkt(y) a Off-line produkt(y) a veškeré s tím související služby poskytované Klientovi. Produkty, které Lingea uvádí v rámci Portálů, jsou buď Produkty, které poskytuje Lingea vlastním jménem a na vlastní účet, ale je možné, že se jedná rovněž o Produkty třetích osob, které Lingea nabízí vlastním jménem na účet takových třetích osob (např. na základě komisionářské smlouvy mezi Lingeou a třetí osobou). V takovém případě však z právního jednání učiněného Lingeou vůči Klientovi nevznikají práva ani povinnosti třetí osobě, nýbrž Lingee. Klient v této souvislosti bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud se jedná o takový Produkt (zejména u On-line produktů), který nabízí Lingea vlastním jménem na účet třetích osob, bude tato skutečnost u daného Produktu na Portálech uvedena a následně po uzavření Smlouvy a splnění dalších podmínek stanovených v těchto VOP bude Produkt poskytnut a/nebo zpřístupněn (zejména u On-line produktů) Klientovi nikoliv Lingeou, ale třetí osobou.
 • 1.9.
  Portály: veškeré internetové stránky, jejichž provozovatelem je Lingea, jako např. www.lingea.cz, www.nechybujte.cz, www.dict.com, www.tygeris.com a další, na nichž jsou uvedeny Produkty včetně cen a dalších doprovodných údajů.
 • 1.10.
  E-shop(y): on-line obchody (e-shopy) Lingey, které jsou přístupné na Portálech.
 • 1.11.
  Uživatelský účet: jedná se o elektronický účet Klienta zřízený Klientovi Lingeou v rámci Portálů v souladu s těmito VOP. U některých On-line produktů je Klient oprávněn a povinen je objednat a dále užívat jen prostřednictvím Uživatelského účtu, který Klientovi zřídí Lingea (tato skutečnost je dána povahou některých On-line produktů a závislosti jejich užívání na přístupu k serveru Lingey právě prostřednictvím Uživatelského účtu).
 • 1.12.
  Provozovna Lingey: jedná se o provozovnu Lingey na adrese Vackova 9, 612 00 Brno.
 • 1.13.
  Cena: cena za Klientem objednané Produkty včetně případných nákladů na dodání Zboží.

2. PRODUKTY

 • 2.1.
  Na Portálech je obsažen seznam Produktů předkládaných Lingeou, a to včetně uvedení cen. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Seznam Produktů a jejich ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní Portálů. Tímto ustanovením není omezena možnost Lingey uzavřít s Klientem smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Cena Zboží není přizpůsobována Klientovi na základě automatizovaného rozhodování.
 • 2.2.
  Veškerá prezentace seznamu Produktů a cen umístěná na Portálech je informativního charakteru a Lingea není povinna Smlouvu s Klientem uzavřít. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • 2.3.
  Portály obsahují také informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží, a o způsobu a času dodání Zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním však platí pouze v případech, kdy je Zboží doručováno v rámci území České republiky. Náklady s balením a dodáním Zboží nese Klient dle platného aktuálního ceníku přepravní společnosti.
 • 2.4.
  V případě, že se jedná o On-line produkty a/nebo Off-line produkty, obsahují Portály u každého takového Produktu rovněž údaje o funkčnosti těchto Produktů, včetně technických ochranných opatření, a údaje o součinnosti jejich digitálního obsahu s technickým a programovým vybavením.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET, OBJEDNÁVKA

 • 3.1.
  Klient provede objednání jím poptávaných Produktů prostřednictvím E-shopu, tedy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Objednání Produktů může být provedeno pouze následovně:
  • a) objednáním v E-shopu po zřízení Uživatelského účtu Klienta – u Zboží, On-line produktů a Off-line produktů,
  • b) objednáním v E-shopu bez zřízení Uživatelského účtu Klienta – u Zboží, Off-line produktů a některých On-line produktů, jejichž povaha to připouští (tj. takových On-line produktů, jejichž užívání není závislé na jejich přístupu k serveru Lingey právě prostřednictvím Uživatelského účtu).
 • 3.2.
  Klient bere na vědomí a souhlasí, že pro užívání některých On-line produktů, je nezbytné, aby si u Lingey nechal zřídit Uživatelský účet (tj. jedná se o takové On-line produkty, jejichž užívání je závislé na jejich přístupu k serveru Lingey prostřednictvím Uživatelského účtu). Zřízení Uživatelského účtu buď umožní Klient použitím údajů z jiného ověřeného účtu s funkční e-mailovou adresou (např. Google účet Klienta) a/nebo předá Klient Lingee své identifikační údaje a kontaktní údaje (zejména funkční e-mailovou adresu) a zvolí si heslo, případně i uživatelské jméno pro přístup do Uživatelského účtu. Jako uživatelské jméno může Klient použít svoji e-mailovou adresu a/nebo si může své uživatelské jméno sám zvolit, případně mu bude Lingeou přiděleno (dále jen „uživatelské jméno“). Při registraci Uživatelského účtu musí Klient zadat funkční e-mailovou adresu, na kterou obdrží zprávu s aktivačním odkazem. Kliknutím na aktivační odkaz aktivuje Klient svůj Uživatelský účet. Uvedený způsob aktivace Uživatelského účtu se nevyžaduje u registrace Uživatelského účtu na základě použití údajů z jiného ověřeného účtu s funkční e-mailovou adresou (např. Google účet Klienta).
 • 3.3.
  Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám. Lingea nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Klienta.
 • 3.4.
  Klient je oprávněn svůj Uživatelský účet kdykoliv zrušit, a to přímo v Uživatelském účtu. Klient však bere tímto na vědomí a souhlasí s tím, že pokud sám zruší svůj Uživatelský účet a zároveň má již prostřednictvím Uživatelského účtu zpřístupněny a/nebo poskytnuty On-line produkty a/nebo Off-line produkty, ztratí k těmto On-line produktům a/nebo Off-line produktům zrušením svého Uživatelského účtu přístup.
 • 3.5.
  Pro objednání Produktů vyplní Klient objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o:
  1. • objednávaných Produktech (objednávané Produkty „vloží“ Klient do elektronického nákupního košíku v E-shopu),
  2. • způsobu úhrady Ceny za Klientem vybrané Produkty, případně údaje o požadovaném způsobu dodání objednávaného Zboží a
  3. • nákladech spojených s dodáním Zboží.
 • 3.6.
  Před odesláním objednávky je Klientovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Klient vložil, a to i s ohledem na možnost Klienta zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou Lingeou považovány za správné.
 • 3.7.
  Odesláním objednávky ze strany Klienta (tj. okamžikem kdy Klient v E-shopu „klikne“ na tlačítko „Odeslat objednávku zavazující k platbě“) je takto odeslaná objednávka pro Klienta závazná. Po odeslání objednávky Klientem potvrdí Lingea Klientovi její přijetí, a to na e-mail uvedený Klientem v Uživatelském účtu a/nebo při učinění objednávky bez zřízení Uživatelského účtu. Toto potvrzení není přijetím objednávky (akceptací) ze strany Lingey a nemá za následek uzavření Smlouvy. K uzavření Smlouvy se vyžaduje přijetí objednávky (akceptace) dle čl. 4.1. těchto VOP.

4. UZAVŘENÍ SMLOUVY, ÚHRADA CENY ZA PRODUKTY

 • 4.1.
  Smluvní vztah mezi Lingeou a Klientem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Lingeou zasláno Klientovi prostřednictvím elektronické pošty na e-mail uvedený Klientem v Uživatelském účtu a/nebo při učinění objednávky bez zřízení Uživatelského účtu. Přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím objednávky.
 • 4.2.
  V případě vyčerpání zásob konkrétního Zboží, které bylo Klientem objednáno, Lingea informuje Klienta (a to případně i současně s akceptací objednávky ve zbývajícím rozsahu) o počtu kusů Zboží, které je Lingea Klientovi schopna dodat, případně v jaké době. Tato informace je nabídkou Lingey na uzavření Smlouvy za podmínek v takové informaci uvedených a akceptací těchto podmínek ze strany Klienta dochází k uzavření Smlouvy ohledně tohoto Zboží.
 • 4.3.
  Cenu za objednané Produkty uhradí Klient Lingee jedním z následujících způsobů:
  • a) bezhotovostně, a to pomocí platební karty on-line a/nebo bankovním převodem (v takovém případě je Klient při platbě povinen uvést variabilní symbol, jehož podobu mu sdělí Lingea),
  • b) v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou v provozovně Lingey,
  • c) v případě, že je předmětem Smlouvy dodání Zboží a Klient zvolil jako způsob zaplacení dobírku, v hotovosti v místě určeném Klientem v objednávce.
 • 4.4.
  Při placení prostřednictvím platební karty on-line je Klient přesměrován na platební bránu a dále postupuje podle zobrazených pokynů. Pro tuto platbu platí podmínky pro tento případ stanovené bankou Klienta. Všechny údaje jsou tedy zpracovávány přímo v bance Klienta, čímž je zaručena jejich naprostá bezpečnost. Lingea akceptuje platby kartami dle podmínek poskytovatele platební brány, které jsou přístupné na  https://czech.payu.com/platby-kartou.
 • 4.5.
  Při placení bankovním převodem je Klientovi vystavena a zaslána pro forma faktura do dvou (2) pracovních dnů od přijetí (akceptace) objednávky Lingeou. Daňový doklad (faktura) bude Klientovi zaslán nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od připsání odpovídající částky na účet Lingey v souladu se zaslanou pro forma fakturou, a to i společně se zasláním a/nebo zpřístupněním a/nebo poskytnutím Produktu.
 • 4.6.
  V případě bezhotovostní platby (tj. on-line kartou nebo bankovním převodem) je závazek Klienta uhradit Cenu za objednané Produkty splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Lingey.
 • 4.7.
  Cena za objednané Produkty je splatná nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření Smlouvy, to však s výjimkou:
  • a) převzetí Zboží na dobírku a/nebo v Provozovně Lingey, kdy je Cena za objednané Zboží splatná nejpozději při převzetí Zboží,
  • b) některých On-line produktů, jako jsou on-line technologické služby překladače, korektor překlepů a syntéza řeči, je Cena za takto objednané On-line produkty splatná na základě měsíčního vyúčtování Lingeou Klientovi poskytnutých služeb,
  • c) že si tak sjednají Smluvní strany.
 • 4.8.
  V případě převzetí Zboží v Provozovně Lingey (osobní odběr) je možná úhrada Ceny pouze v hotovosti nebo platební kartou. V tomto případě není účtován žádný manipulační poplatek ani balné.
 • 4.9.
  Lingea je oprávněna požadovat uhrazení celé Ceny za objednané Produkty ještě před odesláním a/nebo poskytnutím a/nebo zpřístupněním Produktů Klientovi.
 • 4.10.
  Lingea je vždy oprávněna v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše Ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Klienta o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 • 4.11.
  Klient bere na vědomí, že Lingea není povinna uzavřít Smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně těchto VOP).
 • 4.12.
  Klient souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Klientovi při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy si hradí Klient sám. Náklady vzniklé Lingee s použitím prostředků komunikace na dálku si hradí sama Lingea a po Klientovi nejsou požadovány.
 • 4.13.
  Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Lingea ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Klientovi daňový doklad – fakturu. Lingea je plátcem daně z přidané hodnoty. Není-li dohodnuto jinak, vystaví Lingea Klientovi daňový doklad – fakturu po uhrazení Ceny za objednané Produkty. Daňový doklad zašle Lingea na adresu Klienta, případně na e-mail uvedený Klientem v Uživatelském účtu a/nebo při učinění objednávky bez zřízení Uživatelského účtu.

5. DÁRKOVÉ ČI SLEVOVÉ POUKAZY

 • 5.1.
  V případě, že má Klient k dispozici dárkový poukaz, může tento uplatnit pouze v E-shopu. Pokud je platnost dárkového poukazu omezena, je v něm přímo stanovena.
 • 5.2.
  Hodnotu dárkového poukazu je možné vyčerpat pouze jednorázovým nákupem v E-shopu a nelze jej vyměnit za peníze. Hodnota dárkového poukazu bude odečtena z Ceny objednaných Produktů na základě zapsání kódu dárkového poukazu do položky slevový kód. Pokud není využita celá hodnota dárkového poukazu, nevzniká Klientovi nárok na vrácení finančního rozdílu. Dárkový poukaz nelze kombinovat s dalšími slevami.
 • 5.3.
  V případě, že má Klient k dispozici slevový poukaz, může tento uplatnit pouze v E-shopu. Pokud je planost slevového poukazu omezena, je Klientovi sděleno, jakým způsobem je omezena. Slevový poukaz Klient uplatní zapsáním kódu slevového poukazu do položky slevový kód.
 • 5.4.
  Případné slevy z Ceny objednaných Produktů poskytnuté Klientovi nelze vzájemně kombinovat.
 • 5.5.
  V případě podezření na opakované uplatňování slevových kódů v podobě dárkového poukazu a/nebo slevového poukazu, kdy takováto činnost nese známky podvodného jednání, si Lingea vyhrazuje právo na nedodání Produktu bez předchozího upozornění.

6. ZPŘÍSTUPNĚNÍ A POSKYTNUTÍ ON-LINE PRODUKTŮ

 • 6.1.
  Přístup k On-line produktům získá Klient po uhrazení Ceny za objednané On-line produkty v souladu s čl. 4. těchto VOP, a to jejich zpřístupněním v Uživatelském účtu a/nebo jiným způsobem poskytnutí (např. poskytnutím služeb on-line jazykové školy apod.). Výjimku představuje část On-line produktů spočívající v on-line technologických službách překladače, korektoru překlepů a syntézy řeči, kterou Lingea Klientovi zpřístupní již na základě uzavření Smlouvy (k tomu rovněž viz čl. 4.6. písm. b) těchto VOP).
 • 6.2.
  Klient, který má ve vztahu k Lingee na základě Smlouvy postavení spotřebitele, může požádat Lingeu o zpřístupnění a poskytnutí On-line produktů ještě před tím, než by Klientovi uplynula zákonná čtrnácti (14) denní lhůta pro odstoupení od Smlouvy, a to vše způsobem a za podmínek dle čl. 6.1. těchto VOP. V takovém případě Klient bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že v takovém případě nemá nárok na odstoupení od Smlouvy.
 • 6.3.
  V případě, kdy se Klient ocitne v prodlení se zaplacením Ceny za objednané On-line produkty, které jsou přístupné pouze prostřednictvím Uživatelského účtu Klienta, je Lingea oprávněna provést blokaci Uživatelského účtu Klienta, a to po dobu, po kterou bude Klient v prodlení s úhradou Ceny za objednané On-line produkty.

7. POSKYTNUTÍ OFF-LINE PRODUKTŮ

 • 7.1.
  Off-line produkty získá Klient po uhrazení Ceny za objednané Off-line produkty v souladu s čl. 4. těchto VOP. Lingea umožní Klientovi do tří (3) pracovních dní od připsání platby na účet Lingey „stažení“ Off-line produktu a/nebo klíče nutného ke zpřístupnění Off-line produktu v aplikaci, buď přímo v Uživatelském účtu Klienta a/nebo zasláním e-mailu s potřebnými údaji (např. i za pomoci odkazu) na e-mail uvedený Klientem v Uživatelském účtu a/nebo při učinění objednávky bez zřízení Uživatelského účtu.
 • 7.2.
  Klient bere na vědomí a souhlasí, že část Off-line produktů (slovníky pro užívání v off-line aplikaci a jiné obdobné Produkty) umožňuje Lingea Klientovi používat prvních třicet (30) dnů od instalace zdarma. Po uplynutí této lhůty již nebude tato část Off-line produktů (slovníky pro užívání v off-line aplikaci a jiné obdobné produkty) Klientovi přístupná, ledaže Klient s Lingeou uzavře Smlouvu a uhradí řádně a včas Lingee cenu za objednané Off-line produkty. V takovém případě, budou Off-line produkty Klientovi poskytnuty způsobem dle čl. 7.1. těchto VOP.
 • 7.3.
  Klient, který má ve vztahu k Lingee na základě Smlouvy postavení spotřebitele, může požádat Lingeu o poskytnutí Off-line produktů ještě před tím, než by Klientovi uplynula zákonná čtrnácti (14) denní lhůta pro odstoupení od Smlouvy, a to vše způsobem a za podmínek dle čl.7.1. těchto VOP. V takovém případě Klient bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že v takovém případě nemá nárok na odstoupení od Smlouvy.
 • 7.4.
  V případě, kdy se Klient ocitne v prodlení se zaplacením Ceny za objednané Off-line produkty, je Lingea oprávněna provést blokaci potřebných oprávnění Klienta (např. produktového klíče), a to po dobu, po kterou bude Klient v prodlení s úhradou Ceny za objednané Off-line produkty.
 • 7.5.
  Je-li předmětem koupě Zboží s digitálními vlastnostmi, Lingea zabezpečí, že budou Klientovi poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu. Vedle ujednaných aktualizací Lingea zabezpečí, že budou Klientovi poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si věc po převzetí uchovala ujednané vlastnosti, a že bude na jejich dostupnost upozorněn:
  1. • po dobu dvou let, mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, a je-li ujednáno poskytování po dobu delší dvou let, po celou tuto dobu,
  2. • po dobu, po kterou to Klient může rozumně očekávat, mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytnuty jednorázově; to se posoudí podle druhu a účelu věci, povahy digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a s přihlédnutím k okolnostem při uzavření smlouvy a povaze závazku.
 • 7.6.
  Ustanovení čl. 7.5 VOP neplatí v případě, že Lingea Klienta před uzavřením smlouvy zvlášť upozornila, že aktualizace poskytovány nebudou a Klient s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.
 • 7.7.
  Neprovedl-li Klient aktualizaci v přiměřené době, nemá práva z vady, která vznikla pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí v případě, že Klient nebyl upozorněn na aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení anebo aktualizaci neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v návodu. Mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu a projeví-li se nebo vyskytne-li se vada v době podle čl. 7.5.1 a čl. 7.5.2 VOP, má se za to, že jsou digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány vadně.

8. LICENCE K ON-LINE PRODUKTŮM A OFF-LINE PRODUKTŮM

 • 8.1.
  Licence k On-line produktům a/nebo Off-line produktům je Klientovi udělena jako nevýhradní, územně neomezená, nepřenosná a časově omezená na dobu trvání Smlouvy. Užívací práva udělená Lingeou jsou omezena výhradně na Klienta a osoby, které jsou jeho součástí.
 • 8.2.
  Klient není oprávněn On-line produkty a/nebo Off-line produkty rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, vystavovat nebo jinak přenechat či umožnit jejich i dočasné užití třetí osobě či jinak dále uvádět na veřejnost.
 • 8.3.
  Pro případ sdílení přístupu do Uživatelského účtu a Klientem zaplacených On-line produktů s třetí stranou je Klient povinen vyžádat si písemný souhlas Lingey a sdělit jí identifikační údaje takového uživatele (jméno a příjmení/obchodní firmu, IČ/datum narození, e-mail, telefon). V tomto případě si Lingea vyhrazuje právo na udělení souhlasu či nesouhlasu se sdílením přístupu.
 • 8.4.
  Licence udělená v souladu s tímto článkem VOP se vztahuje rovněž na aktualizace On-line produktů a/nebo Off-line produktů provedené Lingeou po dobu trvání Smlouvy.

9. DODÁNÍ A PŘEPRAVA ZBOŽÍ

 • 9.1.
  V případě, že Klient učiní objednávku Zboží, které má Lingea dostupné skladem do 11:00 hodin pracovního dne a v objednávce zvolí možnost převzetí Zboží v Provozovně Lingey, bude mu takto objednané Zboží zpravidla připraveno k osobnímu odběru v Provozovně Lingey následující pracovní den. Připravení takového Zboží k osobnímu odběru v Provozovně Lingey Lingea Klientovi oznámí na e-mail uvedený Klientem v Uživatelském účtu a/nebo při učinění objednávky bez zřízení Uživatelského účtu.
 • 9.2.
  Pokud Klient učiní objednávku Zboží a v objednávce zvolí možnost zaplacení Zboží na dobírku a Lingea objednávku přijme (akceptuje) v souladu s těmito VOP, bude zásilka Zboží odeslána do pěti (5) pracovních dnů od přijetí (akceptace) objednávky Klientovi.
 • 9.3.
  V případě bezhotovostní platby předem (tj. platební kartou on-line nebo bankovním převodem) bude Zboží Klientovi odesláno nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od připsání odpovídající částky na účet Lingey.
 • 9.4.
  Klient v objednávkovém formuláři určí místo a způsob dodání Zboží. Pokud Klient v objednávce nezvolí místo dodání Zboží, je jím fakturační adresa Klienta a pokud Klient v objednávce nezvolí způsob dodání Zboží, určí způsob dodání (doručení) Zboží Lingea.
 • 9.5.
  Zboží je Klientovi dodáno buď na Provozovnu Lingey (k osobnímu převzetí) anebo je mu doručováno prostřednictvím externích dopravců, a to v obvyklých dodacích termínech dle Klientem zvoleného způsobu doručení Zboží, tj. v obvyklých dodacích termínech daného smluvního dopravce.
 • 9.6.
  V případě, že je způsob dopravy Zboží ujednán mezi Smluvními stranami na základě individuálního požadavku Klienta (tj. jiný než Lingeou v E-shopu nabízený), nese Klient riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 • 9.7.
  Klient je povinen zkontrolovat, zda zásilka Zboží nebyla při přepravě poškozena, a to vždy přímo před dopravcem při jejím přebírání. V případě, že je obal zásilky Zboží jakkoli zjevně mechanicky poškozený (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený atp.) či zjevně došlo ke ztrátě části obsahu zásilky Zboží, je nutné tyto skutečnosti reklamovat u dopravce. O rozsahu poškození, příp. částečné ztrátě obsahu zásilky Zboží, je dopravce povinen ihned sepsat protokol o škodě. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Klient zásilku od dopravce převzít.
 • 9.8.
  Převzetí Zboží stvrzuje Klient podpisem na průvodním dokladu dopravce, kdy takovým podpisem Klient stvrzuje, že zásilka Zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a bere tak na vědomí, že na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
 • 9.9.
  V případě jakýchkoliv problémů s dopravcem, je Klient povinen kontaktovat Lingeu prostřednictvím e-mailu reklamace@lingea.cz. V takovém případě je Klient povinen uvést číslo objednávky, popsat problém a uvést kontakt na sebe (tj. na Klienta).
 • 9.10.
  Klient je povinen převzít objednané Zboží (k tomu však rovněž ujednání čl. 9.7. těchto VOP v případě poškození obalu), jakmile je mu dodáno Lingeou v souladu s čl. 9.4. těchto VOP. Nepřevezme-li Klient Zboží, přechází na Klienta nebezpečí škody a Klient je povinen uhradit Lingee náklady na přepravu Zboží a náklady za uskladnění, které Smluvní strany dohodou stanovují na částku ve výši 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých). Lingea je oprávněna poté, co Klienta e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, Zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání Zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně Klienta je Lingea oprávněna započíst na výtěžek prodeje.
 • 9.11.
  V případě, že je z důvodů na straně Klienta nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Klient povinen uhradit Lingee náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, respektive náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • 9.12.
  Klient nabývá vlastnictví ke Zboží předáním a převzetím Zboží, kdy současně přechází nebezpečí škody na Zboží.
 • 9.13.
  Další práva a povinnosti Smluvních stran při přepravě Zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Lingey, jsou-li Lingeou vydány.

10. OCHRANA OBSAHU PORTÁLŮ

 • 10.1.
  Přístupové údaje k Uživatelskému účtu (tj. uživatelské jméno a heslo) je Klient povinen zabezpečit proti ztrátě, odcizení a zneužití třetími osobami tak, aby třetí osoby nemohly neoprávněně užívat Uživatelský účet a případně též On-line produkty a/nebo Off-line produkty, k nimž má Klient na základě Smlouvy přístup. Hrozí-li zneužití Uživatelského účtu (a tedy i dat jeho prostřednictvím dostupných) třetí osobou, je Klient povinen na to Lingeu bez zbytečného odkladu písemně upozornit. Lingea je v takovém případě oprávněna přihlašovací údaje k Uživatelskému účtu zablokovat a vystavit (tj. zaslat Klientovi na jeho e-mailovou adresu zaregistrovanou v jeho Uživatelském účtu) Klientovi nové přihlašovací údaje pro přihlášení do Uživatelského účtu.
 • 10.2.
  Lingea si vyhrazuje právo změnit heslo pro přístup do Uživatelského účtu, a to zejména za účelem ochrany obsahu Portálů (například pokud existuje podezření na zneužití (zneužívání) přístupových údajů k Uživatelskému účtu) a/nebo za účelem zachování Uživatelského účtu Klienta v případě prodloužení předplatného (např. při předchozí dlouhé neaktivitě Klienta v rámci Uživatelského účtu) a/nebo na základě vyžádání Klienta. Lingea je povinna Klienta o této změně informovat zasláním e-mailu na jeho e-mailovou adresu zaregistrovanou v jeho Uživatelském účtu.“.
 • 10.3.
  Klient bere na vědomí, že veškerý obsah Portálů, tj. jak obsah všech jednotlivých databází, tak software, a rovněž obsah všech Produktů (zejména On-line produktů a Off-line produktů) je předmětem autorských práv Lingey a případně autorů jednotlivých obsahových částí databází a software. Autorské právo je předmětem ochrany podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) a veřejnoprávní ochrany podle trestního zákoníku (dle ustanovení § 270 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) a jeho porušení může být stíháno jak prostředky civilněprávními, tak prostředky trestněprávními.
 • 10.4.
  Klient se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní Portálů a neoprávněně užít On-line produkty a/nebo Off-line produkty.
 • 10.5.
  Klient není oprávněn při využívání webového rozhraní Portálů používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní Portálů. Klient bere na vědomí, že Lingea nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní Portálů a/nebo v důsledku užití Portálů v rozporu s jejich určením.

11. PODPORA

 • 11.1.
  Lingea prostřednictvím telefonního poradenského servisu poskytuje podporu při řešení problémů nebo závad týkajících se Portálů a/nebo dostupnosti On-line produktů a/nebo Off-line produktů v pracovní dny vždy od 9:00 do 16:00 hod. na tel. čísle: 541 233 160. Klient může učinit oznámení i elektronickou poštou na e-mailovou adresu: info@lingea.cz. V oznámení je zapotřebí uvést přihlašovací údaje Klienta (uživatelské jméno a heslo do Uživatelského účtu) a v čem je spatřován příslušný problém či závada. Telefonní čísla či e-mailovou adresu je Lingea oprávněna jednostranně měnit oznámením na internetových stránkách www.lingea.cz.

12. ODPOVĚDNOST ZA DOSTUPNOST A OBSAH PORTÁLŮ

 • 12.1.
  Lingea nepřebírá jakoukoli odpovědnost vůči Klientovi nebo třetím osobám za způsob využití obsahu databází Portálů Klientem, a to zejména co se týče využití On-line produktů, které užívá Klient na základě Smlouvy.
 • 12.2.
  Lingea odpovídá za to, že dostupnost Portálů, respektive On-line produktů, které užívá Klient na základě Smlouvy prostřednictvím Uživatelského účtu, nebude nižší než 90 %, a to měřeno vždy za všechny dny v kalendářním měsíci v místě připojení serveru Lingey k síti. Tedy Lingea odpovídá za to, že Klient bude mít v rámci Smlouvy přístupný obsah jím zaplacených On-line produktů v rozsahu nejméně 90 %, kdy rozsah se určí podle poměru dnů, po které nebyl server Lingey (pomocí kterého je zajišťován přístup k On-line produktům na Portálech) řádně připojen do sítě (tj. Klientem zaplacené On-line produkty na Portálech nebyly v daný den pro Klienta vůbec dostupné), k celkovému počtu dnů v daném měsíci.
 • 12.3.
  Lingea však zejména neodpovídá za jakékoliv přerušení či výpadky připojení k síti internet poskytovaného třetími osobami a/nebo na straně Klienta.

13. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA U ZBOŽÍ

 • 13.1.
  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 • 13.2.
  Na Zboží nakoupené v E-shopu Lingea poskytuje Klientovi záruku v délce trvání dvacet čtyři (24) měsíců, není-li u jednotlivého Zboží uvedeno jinak. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím běžným užíváním, vady vzniklé neodborným užíváním nebo způsobené mechanickým poškozením či užíváním k jinému účelu, než k jakému je věc obvykle užívána.
 • 13.3.
  Lingea je povinna Klientovi vydat nejpozději při převzetí Zboží potvrzení o záruce za jakost v textové podobě v souladu s ustanovením § 2174a OZ, které obsahuje označení Zboží, na nějž se záruka vztahuje, obsah záruky, jméno poskytovatele záruky, postup k uplatnění práv ze záruky a podmínky záruky, a dále také údaj, že zákonné právo Klienta vůči Lingee není zárukou za jakost dotčeno a Klient má právo vůči Lingee na bezplatnou nápravu.
 • 13.4.
  Lingea odpovídá Klientovi za to, že Zboží je ve shodě se Smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou se Smlouvou se rozumí, že Zboží má jakost a užitné vlastnosti Smlouvou požadované, Lingeou či výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané a odpovídá účelu, který Lingea pro použití Zboží uvádí nebo pro který se Zboží obvykle používá.
 • 13.5.
  Má-li věc vadu, může Klient požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Klienta. Lingea může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.
 • 13.6.
  Klient může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:
  1. • Lingea vadu odmítla odstranit,
  2. • se vada projeví opakovaně,
  3. • je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
  4. • je z prohlášení Lingey nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Klienta.
 • 13.7.
  Klient nemá v tomto ustanovení uvedená práva, pokud Klient před převzetím Zboží o rozporu se Smlouvou věděl nebo rozpor se Smlouvou sám způsobil.
 • 13.8.
  Při osobním vyzvednutí objednaného Zboží na Provozovně Lingey je Klient povinen ihned Lingee oznámit případné mechanické vady Zboží. Klient má v tomto případě právo poškozené Zboží nepřevzít. Pokud je to možné, takto podaná reklamace bude řešena obratem výměnou Zboží za nový kus.
 • 13.9.
  Klient může vytknout vadu, která se na Zboží projeví v době dvou let od převzetí, přičemž projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
 • 13.10.
  V případě, že byla Lingeou na Zboží poskytnuta záruka, je Klient oprávněn vytknout vadu v poslední den záruční doby.
 • 13.11.
  Práva Klienta vyplývající z odpovědnosti Lingey za vady Zboží, včetně odpovědnosti Lingey ze záruky za jakost poskytované na Zboží, uplatňuje Klient u Lingey písemně či osobně na adrese Provozovny Lingey nebo e-mailem na adrese reklamace@lingea.cz, pokud Lingea Klientovi individuálně nesdělí jinak.
 • 13.12.
  V případě, že se jedná o reklamaci Zboží, je Klient povinen dodat Lingee Zboží spolu s kopií pořizovacího daňového dokladu na adresu Provozovny Lingey.
 • 13.13.
  Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a Klient o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Lingea s Klientem nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je Klient požadoval. Po marném uplynutí lhůty podle věty první tohoto článku může Klient od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
 • 13.14.
  Bližší informace o průběhu reklamace Klient získá zasláním své žádosti na e-mail reklamace@lingea.cz.
 • 13.15.
  Lingea je povinna vydat Klientovi písemné potvrzení o tom, kdo a kdy reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje a uvede kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace; Lingea je dále povinna vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 • 13.16.
  Důvodem pro uplatnění reklamace jsou u Zboží zejména vadné Zboží (u knih chybějící listy, uvolněná vazba, chybný ořez atp.) nebo záměna objednaného Zboží.
 • 13.17.
  V případě, že Klientovi vznikne nárok na vrácení zaplacené Ceny za Zboží a/nebo její části, budou finanční prostředky Klientovi vráceny Klientovi v hotovosti, pokud Klient takové Zboží osobně doručí na Provozovnu Lingey. V ostatních případech budou finanční prostředky uhrazeny na bankovní účet, z něhož Klient uhradil Cenu za Zboží a/nebo na účet sdělený Lingee Klientem. Finanční prostředky podle tohoto ustanovení budou Klientovi vráceny do čtrnácti (14) dní ode dne vzniku nároku na jejich vrácení.
 • 13.18.
  V případě, že Klient využije práva na odstoupení od Smlouvy dle těchto VOP, musí Lingee vydat vše, co mu bylo na základě Smlouvy od Lingey dodáno. Pokud to není možné (např. Zboží bylo zničeno nebo ztraceno), musí Klient poskytnout Lingee peněžitou náhradu odpovídající hodnotě toho, co Klient Lingee nevrátil. Pokud se jedná o Zboží, které je poškozeno částečně, může Lingea uplatnit u Klienta právo na náhradu škody. Nárok na peněžitou náhradu škody je Lingea oprávněna započíst vůči nároku Klienta na vrácení Ceny.
 • 13.19.
  Na Cenu, která má být Klientovi vrácena, může Lingea navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží.

14. ODPOVĚDNOST ZA VADY U ON-LINE PRODUKTŮ A OFF-LINE PRODUKTŮ

 • 14.1.
  Lingea neposkytuje Klientovi záruku na On-line produkty a Off-line produkty.
 • 14.2.
  Na práva a povinnosti Smluvních stran v souvislosti s reklamací On-line produktů a/nebo Off-line produktů se obdobně použijí ustanovení čl. 13.2.až 13.15. těchto VOP s výjimkou čl. 13. 5. těchto VOP.
 • 14.3.
  Klient je oprávněn u Lingey vytknout vadu, která se u On-line produktu a/nebo Off-line produktu projeví nebo vyskytne za trvání závazku. Jde-li o jednorázové plnění, je Klient oprávněn vytknout vadu, která se na On-line produktu a/nebo Off-line produktu projeví v době dvou let od zpřístupnění.
 • 14.4.
  Je-li předmětem koupě Zboží On-line produkt a/nebo Off-line produkt a má-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytována soustavně po určitou dobu, může Klient vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má Klient právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době. Vytkl-li Klient Lingee vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou Klient nemůže Zboží užívat.
 • 14.5.
  Má-li On-line produkt a /nebo Off-line produkt vadu, může Klient požadovat její odstranění, ledaže je odstranění vady nemožné nebo nepřiměřeně nákladné s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by měl produkt bez vady.
 • 14.6.
  Klient může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud Lingea neodstranila vadu dle čl. 14.5. těchto VOP, vada se projeví o po odstranění nebo je vada podstatným porušením smlouvy. Klient nemůže od smlouvy odstoupit, je-li vada On-line produktu a/nebo Off-line produktu nevýznamná.
 • 14.7.
  Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že za vadu On-line produktů a/nebo Off-line produktů zejména se nepovažuje:
  • a) stav ukončení přístupu a/nebo poskytování On-line produktů a/nebo Off-line produktů v souladu s těmito VOP a Smlouvou, zejména v případě, že jsou poskytovány po předem stanovené období nebo časové omezení vyplývá z jejich povahy nebo ze Smlouvy,
  • b) pokud nemohou být On-line produkty a/nebo Off-line produkty řádně zobrazeny či použity na koncovém elektronickém zařízení Klienta z důvodu jejich nekompatibility s programovým vybavením takového koncového elektronického zařízení Klienta nebo z důvodu ukončení podpory příslušného softwarového vybavení ze strany jeho poskytovatele nebo provozovatele.
 • 14.8.
  V případě, že Klientovi z důvodu vadného plnění vznikne nárok na vrácení Ceny dle čl. 14. těchto VOP, vrátí Lingea tyto finanční prostředky nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy Klient uplatnil právo z vadného plnění. Cena bude vrácena stejným způsobem, jako byla Klientem uhrazena, pokud se Lingea s Klientem nedohodne jinak.
 • 14.9.
  Lingea odpovídá Klientovi také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena Lingeo nebo na její odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena Klientem a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytla Lingea nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o Zboží s digitálními vlastnostmi.

15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY V PŘÍPADĚ, ŽE JE KLIENT SPOTŘEBITELEM

 • 15.1.
  V případě, že je Klient ve vztahu k Lingee na základě Smlouvy spotřebitelem, vztahují se na něj ustanovení tohoto článku těchto VOP.
 • 15.2.
  Klient bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že:
  • a) jsou-li předmětem Smlouvy On-line produkty a/nebo Off-line produkty, není od Smlouvy oprávněn odstoupit, pokud Lingea Klientovi On-line produkty a/nebo Off-line produkty již v souladu s těmito VOP poskytla a/nebo zpřístupnila,
  • b) je-li předmětem Smlouvy Zboží, které obsahuje zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačový program (např. elektronické slovníky na CD/DVD), není Klient oprávněn od Smlouvy odstoupit, poruší-li originální obal takového Zboží.
 • 15.3.
  Klient, který je spotřebitelem ve vztahu k Lingee na základě Smlouvy, jejímž předmětem je dodání Zboží (s výjimkou případu uvedeného v čl. 15.2. písm. b) těchto VOP), má právo od Smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží. Takové odstoupení od Smlouvy musí být učiněno včasným jednoznačným prohlášením vůči Lingee. Vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy je dostupný zde (.DOCX)  nebo zde (.PDF).
 • 15.4.
  V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 15.3. těchto VOP se Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Lingee Klientem vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy Lingee, přičemž lhůta je zachována, pokud Klient Zboží v této lhůtě Lingee odešle. Náklady na vrácení Zboží Lingee nese sám Klient. Zboží musí být Lingee vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
 • 15.5.
  Po vrácení Zboží Klientem dle čl. 15.4. těchto VOP je Lingea oprávněna provést přezkoumání vráceného Zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené Zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
 • 15.6.
  V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 15.3. těchto VOP vrátí Lingea Klientovi nejpozději do čtrnácti (14) dnů odstoupení od Smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvy přijala, stejným způsobem. Lingea vrátí Klientovi přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Klient souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže Klient zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Lingea nabízí, vrátí Lingea Klientovi náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží. Odstoupením od smlouvy není tento závazek Klienta vůči Lingee dotčen. V uvedené souvislosti však Klient bere na vědomí a souhlasí, že odstoupí-li Klient od Smlouvy, Lingea není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky Klientovi dříve, než jí Klient Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Lingee odeslal.
 • 15.7.
  Klient bere na vědomí, že pokud Zboží vrácené Klientem bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Lingee vůči Klientovi nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Lingea oprávněna jednostranně započíst proti nároku Klienta na vrácení Lingeou přijatých peněžních prostředků.
 • 15.8.
  Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny závazky Klienta na úhradu nákladů dle ustanovení § 1833 OZ, tedy Klient odpovídá Lingee za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se Zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se Klient seznámil s vlastnostmi, povahou a funkčností Zboží.

16. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 • 16.1.
  Lingea má právo odstoupit od Smlouvy do okamžiku dodání Produktu Klientovi. K odstoupení od Smlouvy obvykle přistoupí jen za výjimečných okolností, kterými je zejména skutečnost, že Produkt je z jakéhokoliv důvodu nedostupný. V případě, že tato situace nastane, Lingea bude kontaktovat Klienta za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Klient již zaplatil část nebo celou cenu za objednané Produkty, bude mu tato částka vrácena stejným způsobem, kterým ji Klient Lingee uhradil a/nebo bezhotovostně na účet sdělený Lingee Klientem, a to do patnácti (15) pracovních dní.
 • 16.2.
  Klient je oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit, jestliže:
  • a) dostupnost On-line produktů ve smyslu čl. 12.2. těchto VOP bude v kalendářním měsíci nižší než 90 % a/nebo
  • b) Lingea bude i přes písemné upozornění Klienta v minimálně čtrnácti (14) denním prodlení s plněním některé z podstatných povinností plynoucích jí ze Smlouvy.
 • 16.3.
  Lingea je rovněž oprávněna od Smlouvy s Klientem odstoupit pokud:
  • a) Klient poruší některou svoji povinnost dle čl. 8. nebo čl. 10. těchto VOP nebo
  • b) Klient přes písemnou výzvu Lingey opakovaně poruší svou jinou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo
  • c) Klient přes písemnou výzvu Lingey neodstraní důsledky porušení povinnosti Klienta vyplývající ze Smlouvy.
 • 16.4.
  Je-li společně s Produktem poskytnut Klientovi dar, má se za to, že je darovací smlouva mezi Lingeou a Klientem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy Klientem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového daru účinnosti a Klient je povinen spolu s Produktem Lingee vrátit i poskytnutý dar.
 • 16.5.
  Odstoupení od Smlouvy musí být písemné. Smlouva zaniká k okamžiku doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. Uhradil-li Klient Lingee Cenu za Produkty, která se časově vztahuje i k období po zániku Smlouvy, pak mu bude tato část Ceny vrácena, pokud dojde k odstoupení od Smlouvy ze strany Klienta dle čl. 16.2 těchto VOP.
 • 16.6.
  V případě, že Lingea odstoupí od Smlouvy dle čl. 16.3.těchto VOP, je Klient (který není vůči Lingee v souvislosti se Smlouvou v postavení spotřebitele) povinen Lingee uhradit smluvní pokutu, a to ve výši, která odpovídá Ceně (respektive její poměrné části) již Klientem uhrazené za Produkty, která se časově vztahuje k období po zániku Smlouvy. Svůj nárok na smluvní pokutu je Lingea oprávněna jednostranně započíst vůči pohledávce Klienta na vrácení Ceny za Produkty, která se časově vztahuje k období po zániku Smlouvy, a to v rozsahu v jakém se pohledávky kryjí. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok Lingey požadovat po Klientovi náhradu škody způsobené jí Klientem.
 • 16.7.
  V případě, že Lingea odstoupí od Smlouvy dle čl. 16.3. těchto VOP, je Klient (který je vůči Lingee v souvislosti se Smlouvou v postavení spotřebitele) povinen Lingee uhradit smluvní pokutu, a to ve výši, která odpovídá Ceně (respektive její poměrné části) již Klientem uhrazené za Produkty, která se časově vztahuje k období po zániku Smlouvy, to však nejvýše do částky 1.000,- Kč. Svůj nárok na smluvní pokutu je Lingea oprávněna jednostranně započíst vůči pohledávce Klienta na vrácení Ceny za Produkty, která se časově vztahuje k období po zániku Smlouvy, a to v rozsahu v jakém se pohledávky kryjí. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok Lingey požadovat po Klientovi náhradu škody způsobené jí Klientem.

17. ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • 17.1.
  Ochrana osobních údajů Klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).
 • 17.2.
  Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (např. při objednávce v E-shopu, při registraci, ve svém Uživatelském účtu apod.) uvádět správně a pravdivě. Klient má právo být informován, jaké údaje o něm jsou evidovány, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Osobní údaje Klienta nebudou Lingeou bez předchozího souhlasu Klienta předávány třetím osobám. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • 17.3.
  Podrobnosti o rozsahu zpracovávaných údajů a účelu jejich zpracování jsou popsány v samostatném dokumentu Ochrana osobních údajů.
 • 17.4.
  Odesláním objednávky Klienta bere Klient na vědomí, že Lingea je dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, oprávněna zasílat na sdělenou e-mailovou adresu Klienta a/nebo jinak registrovanou v Uživatelském účtu Klienta obchodní sdělení. Klient může souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely kdykoliv odvolat pomocí odkazu uvedeného v každém takovém sdělení nebo prostřednictvím odpovědi na e-mailovou adresu, z níž obchodní sdělení obdržel.
 • 17.5.
  V případě, že by se Klient domníval, že Lingea provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu se zákonem a/nebo GDPR, může požádat Lingeu o vysvětlení nebo požadovat, aby Lingea odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Klienta podle předchozí věty shledána oprávněnou, Lingea odstraní závadný stav bez zbytečného odkladu. Nevyhoví-li Lingea žádosti, má Klient právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

18. DORUČOVÁNÍ

 • 18.1.
  Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence musí být druhé Smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Lingea Klientovi doručuje na e-mailovou adresu uvedenou jím v objednávce a/nebo registrovanou v jeho Uživatelském účtu.
 • 18.2.
  Zpráva je doručena:
  1. • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
  2. • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem (popřípadě též odepřením převzetí zásilky),
  3. • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

19. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

 • 19.1.
  Tyto VOP vstupují v účinnost dnem 6. 1. 2023. Aktuální změny těchto VOP jsou k dispozici na https://www.lingea.cz/obchodni-podmínky. Klient je vázán zněním podmínek platném ke dni uzavření Smlouvy.
 • 19.2.
  Ustanovení odchylná od těchto VOP je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • 20.1.
  Odesláním závazné objednávky dle ustanovení čl. 3.5. a 3.6. těchto VOP Klient stvrzuje, že se s těmito VOP seznámil a bez výhrady s nimi souhlasí.
 • 20.2.
  Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak Smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem (zejména autorským zákonem a občanským zákoníkem) a k projednání případného sporu je v prvním stupni příslušný obecný soud Lingey a/nebo soud v jeho obvodu se nachází obecný soud Lingey. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • 20.3.
  Na Klienta, který není spotřebitelem, se nevztahují ta ustanovení VOP, která jsou projevem ochrany spotřebitele v právních normách, to rovněž zejména ustanovení čl. 6.2., 7.3., 15. a 16.7. těchto VOP.
 • 20.4.
  V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení těchto VOP a/nebo Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních smluvních ujednání. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost pro to, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. To samé platí i pro případ smluvní mezery.
 • 20.5.
  Mimosoudní vyřizování stížností Klientů, kteří jsou spotřebiteli, zajišťuje Lingea prostřednictvím e-mailové adresy info@lingea.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Klienta zašle Lingea na e-mailovou adresu Klienta, kterou má Klient registrovanou v Uživatelském účtu a/nebo z níž Klient poslal stížnost a/nebo objednávku.
 • 20.6.
  V případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je Klient dle zákona č. 634/1992 Sb.. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn využít mimosoudního řešení spotřebitelského sporu ze Smlouvy uzavřené s Klientem. Oprávněným subjektem k mimosoudnímu řešení spotřebitelského sporu je:

  Česká obchodní inspekce

  Ústřední inspektorát – oddělení ADR

  Štěpánská 15

  120 00 Praha 2

  Email: adr@coi.cz

  Web: adr.coi.cz.

  Klient rovněž může využít platformu Evropské komise pro řešení sporů on-line na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 • 20.7.
  Lingea je oprávněna k prodeji a poskytování či zpřístupnění Produktů na základě živnostenského oprávnění a činnost Lingey nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • 20.8.
  Kontaktní údaje Lingey:

  Lingea s.r.o. se sídlem Nálepkova 131, 637 00 Brno, IČ: 25347659, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka C 27662

  Provozovna Lingey: Lingea s.r.o., Vackova 9, 612 00 Brno

  adresa pro doručování: Lingea s.r.o., Vackova 9, 612 00 Brno

  adresa elektronické pošty: info@lingea.cz

  adresa pro reklamace: reklamace@lingea.cz

  telefon: +420 541 233 160

 • 20.9.
  Klient je povinen písemně informovat Lingeu o každé změně své e-mailové adresy nebo jiných identifikačních a kontaktních údajů.
 • 20.10.
  Smlouva mezi Lingeou a Klientem a veškeré její změny musí mít písemnou formu (tato forma je pro účely Smlouvy a těchto VOP zachována i v případě komunikace mezi Smluvními stranami pomocí elektronických prostředků komunikace na dálku, tj. zejména prostřednictvím e-mailových zpráv).
 • 20.11.
  Lingea není ve vztahu ke Klientovi vázána žádnými kodexy chování.

Brno, 6.1.2023